Podjetje PARAGRAPHUS, Franci Krivec s.p., nudi pravno svetovanje in pravne storitve za podjetja in zasebnike.

Nudimo zlasti naslednje pravne storitve:

 • pravno svetovanje v okviru svetovalnega razgovora,

 • zahtevnejše pravne analize in pisna pravna mnenja (s preučitvijo konkretnega primera, pravnih predpisov, strokovne literature in sodne prakse),

 • sestava raznih pogodb (npr. prodajne, darilne, razdružilne pogodbe, splošni pogodbeni pogoji itd.) in drugih listin (npr. oporoke,),

 • sestava zahtevkov in opominov pred tožbo (npr. zahtevek zavarovalnici ali drugi odgovorni osebi za izplačilo odškodnine, za plačilo dolga ali za izpolnitev druge obveznosti), 

 • sestava listin s področja delovnega prava (npr. pogodba o zaposlitvi, odpoved pogodbe o zaposlitvi, opozorilo na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi, pisna seznanitev z očitanimi kršitvami oziroma z očitanim razlogom nesposobnosti, zagovor, zahteva za odpravo kršitev in za izpolnitev obveznosti, pritožba na Komisijo za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi RS itd),

 • sestava vlog za potrebe upravnih postopkov (npr. zahteve, prošnje, pripombe, ugovori, pritožbe, prijave inšpekciji itd.),

 • sestava zahtevkov za revizijo v postopkih javnega naročanja,

 • sestava tožb in drugih vlog v upravnem sporu (npr. tožba na odpravo upravne odločbe),

 • sestava tožb in drugih vlog v delovnem ali socialnem sporu,

 • sestava vlog za potrebe izvršilnih postopkov (npr. predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine ali izvršilnega naslova, ugovor zoper sklep o izvršbi, itd.),

 • sestava vlog za potrebe pravdnih postopkov (npr. tožb, odgovorov na tožbo, pripravljalnih vlog, pritožb, itd.),

 • sestava vlog za potrebe nepravdnih postopkov (npr. predlog za ureditev razmerij med solastniki, predlog za razdelitev solastnine ali skupnega premoženja, predlog za ureditev meje, predlog za določitev nujne poti, predlog za sodni depozit itd.),

 • sestava vlog za potrebe insolvenčnih postopkov (npr. predlog za začetek stečajnega postopka nad pravno osebo, predlog za osebni stečaj, prijava terjatve, prijava ločitvene ali izločitvene pravice, predlog za začetek postopka poenostavljene prisilne poravnave),

 • sestava vlog za potrebe postopka o prekršku (npr. ugovor, zahteva za sodno varstvo, predlog za uvedbo postopka o prekršku  itd.),

 • sestava raznih internih aktov (npr. pravilnikov),

 • pridobitev izpiskov ali potrdil iz uradnih evidenc (izpisek iz zemljiške knjige, zemljiškega katastra, registra nepremičnin, sodnega registra, poslovnega registra, potrdilo o namenski rabi, lokacijska informacija itd.),

 • pridobitev informacij javnega značaja (npr. informacija o tem, ali je bilo za določen objekt izdano gradbeno dovoljenje),

 • izračun zakonskih zamudnih obresti oziroma obračun stanja terjatev,

 • pridobitev podatkov o dolžnikovem premoženju in dohodkih v primeru, ko ima upnik za svojo terjatev že pridobljen izvršilni naslov (pravnomočno sodbo, pravnomočen sklep o izvršbi, sodno poravnavo ali neposredno izvršljiv notarski zapis).

 

Ukvarjamo se zlasti z naslednjimi pravnimi področji:

 • civilno pravo (npr. obligacijsko pravo, potrošniško pravo,  stvarno pravo, dedno pravo, civilno procesno pravo),

 • družinsko pravo (npr. skupno premoženje, preživnine),

 • upravno pravo (npr. postopek za izdajo gradbenega dovoljenja, odobritev pravnega posla pri prometu s kmetijskim ali gozdnim zemljiščem, razlastitve, denacionalizacija, inšpekcijski postopki, davčni postopki itd.)

 • gospodarsko pravo (npr. statusno gospodarsko pravo, gospodarske pogodbe, varstvo konkurence, vrednostni papirji),

 • insolvenčno pravo (npr. stečajni postopek nad pravno osebo, postopek osebnega stečaja, postopek prisilne poravnave, postopek poenostavljene prisilne poravnave),

 • delovno pravo (npr. uveljavljanje in varstvo pravic delavcev, uveljavljanje in varstvo pravic delodajalcev),

 • socialno pravo (npr. uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti, zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za starševsko varstvo, socialnovarstveni prejemki),

 • prekrški.

 

V večini primerov je pravne storitve mogoče opraviti tudi na daljavo (brez osebnega obiska v pisarni). V tem primeru stranka po elektronski pošti pošlje skenirano podpisano naročilnico, potrebno pa je tudi najmanj 50 % predplačilo s nakazilom na transakcijski račun. Naročeno listino (pogodbo, drugi pravni akt, pravno mnenje ipd) stranka nato v najkrajšem možnem času prejme po elektronski pošti.

Pri nudenju storitev zagotavljamo visoko strokovnost in cenovno ugodnost!

Kontaktni podatki so navedeni na naslovni strani.

 

 

Cenik pravnih storitev

svetovalni razgovor - za vsake začete pol ure: 40,00 EUR
- če je svetovalni razgovor le priprava za izdelavo pisnega pravnega mnenja, pogodbe ali drugega akta: za vsake začete pol ure: 15,00 EUR
pisno pravno mnenje
(vključuje pregled dokumentacije, pregled javno dostopnih evidenc, preučitev pravnih predpisov, sodne prakse in literature ter podajo mnenja)
- od 50,00 EUR do 200,00 EUR (odvisno od zahtevnosti)
sestava pogodb - prodajne, darilne in druge pogodbe za odsvojitev premičnin: 80,00 EUR
- darilne in druge neodplačne pogodbe za odsvojitev nepremičnin: 100,00 EUR
- prodajne in druge odplačne pogodbe za odsvojitev nepremičnin: 100,00 do 200,00 EUR (odvisno od zahtevnosti)
- najemne pogodbe za stanovanja, poslovne prostore in druge nepremičnine: od 100,00 do 200,00 EUR (odvisno od zahtevnosti)
- druge pogodbe: od 80 EUR dalje (odvisno od zahtevnosti)
sestava dopisov - od 50,00 EUR do 100,00 EUR (odvisno od zahtevnosti)
sestava pritožbe
v upravnem postopku
- od 80,00 EUR do 200,00 EUR (odvisno od zahtevnosti)
druge pravne storitve - po dogovoru

Nismo zavezanec za DDV.
Cenik velja do objave spremenjenega cenika na tej spletni strani.
Če se cenik spremeni, se storitev zaračuna po ceniku, ki je veljal ob oddaji naročila za pravno storitev.

 

Nazaj na naslovno stran

Ius est ars boni et aequi

(Pravo je umetnost dobrega in pravičnega)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

knjige