logo paragraphus

literatura

Franci Krivec je univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom in izpitom za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja.

Diplomiral je leta 2007 na Pravni fakulteti v Ljubljani z oceno "cum laude". Pravniški državni izpit je opravil leta 2010. Izpit za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja je opravil leta 2016.

Sodniško pripravništvo za pravniški državni izpit je opravljal leta 2008 pri Okrajnem sodišču v Velenju in Okrožnem sodišču v Celju. Od leta 2007 do 2012 je bil zaposlen pri Upravni enoti Mozirje, kjer je vodil upravne postopke zlasti s področja denacionalizacije, graditve, prometa s kmetijskimi zemljišči in drugih zadev s področja okolja in prostora. Od leta 2012 do 2013 je bil zaposlen kot višji pravosodni svetovalec - strokovni sodelavec pri Okrajnem sodišču v Novem mestu, kjer je opravljal naloge na področju izvršbe. Od leta 2013 do 2016 pa je bil zaposlen kot višji pravosodni svetovalec - strokovni sodelavec pri Okrožnem sodišču v Novem mestu, kjer je opravljal naloge zlasti s področja civilnega pravdnega postopka, gospodarskih sporov, insolvenčnih postopkov in brezplačne pravne pomoči. Z letom 2017 je odprl svojo pisarno oziroma podjetje, ki se ukvarja z upraviteljstvom v insolvenčnih postopkih in s pravnim svetovanjem.

Je izkušen pravnik, vajen in vešč reševanja zahtevnih pravnih vprašanj in problemov. Kot strokovni sodelavec na sodišču je pisal tudi najzahtevnejše sodbe s področja civilnega in gospodarskega prava. Problemov se loti natančno in analitično. Poleg pravnih predpisov vedno preuči tudi dostopno domačo in tujo pravno literaturo in sodno prakso. Napisal je tudi že nekaj strokovnih člankov. Na enega izmed njih (O sodnem varstvu sprejemnika ponudbe pri prodaji kmetijskih zemljišč – tretjič, PP, št.1/2011) se je sklicevalo tudi Vrhovno sodišče RS v načelnem pravnem mnenju z dne 6.4.2012. Bil je tudi avtor zahteve za oceno ustavnosti, na podlagi katere je Ustavno sodišče RS v Zakonu o pravdnem postopku razveljavilo objektivni petletni rok za obnovo postopka za ugotovitev očetovstva (odločba US RS opr. št. U-I-5/16).

Od tujih jezikov uporablja angleščino, nemščino, hrvaščino in srbščino.

Franci Krivec

 

Objave člankov:

  • Pravica do odgovora na mnenje prvostopenjskega organa o pritožbi v postopku pred Komisijo za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi RS, Pravna praksa št. 6/2017,
  • (Ne)učinkovitost instituta seznama dolžnikovega premoženja v izvršilnem postopku, Pravna praksa št. 16-17/2013,
  • Pravno varstvo prodajalca (ponudnika) pri prodaji kmetijskega zemljišča, Pravna praksa št. 23/2012,
  • Zakaj morajo upravni organi v denacionalizacijskih postopkih še vedno postopati po zastarelem jugoslovanskem ZUP, Pravna praksa št. 44/2011,
  • O sodnem varstvu sprejemnika ponudbe pri prodaji kmetijskih zemljišč - tretjič, Pravna praksa št. 2/2011,
  • Uveljavljanje zakonite predkupne pravice na kmetijskem zemljišču, Pravna praksa št. 27/2010.

 

 

Nazaj na naslovno stran