Franci Krivec opravlja funkcijo upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja (stečajni postopki, postopki prisilne poravnave, postopki prisilnega prenehanja).

Upravitelj je organ postopka zaradi insolventnosti, ki v tem postopku opravlja svoje pristojnosti in naloge, določene v zakonu, zaradi varovanja in uresničitve interesov upnikov.

V stečajnem postopku upravitelj vodi posle insolventnega dolžnika v skladu s potrebami postopka in ga zastopa pri:

  • procesnih in drugih pravnih dejanjih v zvezi s preizkusom terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic,

  • procesnih in drugih dejanjih v zvezi z izpodbijanjem pravnih dejanj insolventnega dolžnika,

  • pravnih poslih in drugih dejanjih, potrebnih za unovčenje stečajne mase,

  • uresničevanju odstopnih in drugih pravic, ki jih pridobi insolventni dolžnik kot pravne posledice začetka stečajnega postopka, in

  • drugih pravnih poslih, ki jih insolventni dolžnik lahko izvede v skladu s tem zakonom.

Upravitelj mora svoje naloge in pristojnosti opravljati v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja (ZFPPIPP) in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in v skladu z drugimi zakoni, ki se uporabljajo za insolventnega dolžnika, in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi ter s pravili stroke oseb, ki kot mandatarji opravljajo posle za druge osebe.

Upravitelj mora pri opravljanju svojih nalog in pristojnosti ravnati vestno in pošteno, z ustrezno profesionalno skrbnostjo ter tako, da varuje in uresničuje interese upnikov, ki mu morajo biti vodilo pri opravljanju teh nalog in pristojnosti.

Prodaja premoženja stečajne mase se skladno s sklepom sodišča opravlja na javni dražbi, z zbiranjem pisnih ponudb ali z neposrednimi pogajanji s kupci. Razpisi dražb in vabila k oddaji ponudb so objavljena tudi na tej spletni strani.

Nazaj na naslovno stran