pogodba

 

 

 

Želite urediti prepis lastništva nepremičnin, vpisati ali izbrisati služnost, stavbno pravico, hipoteko?

PARAGRAPHUS, Franci Krivec s.p. nudi visoko strokovno in ugodno sestavo pogodb ter pravno svetovanje in pomoč pri ureditvi prepisa lastništva nepremičnin, vpisu ali izbrisu služnosti, stavbne pravice, hipoteke in podobno.

Zakaj izbrati nas?

Franci Krivec je univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom in desetimi leti izkušenj na različnih pravnih področjih. Pet let je bil zaposlen na upravni enoti, kjer je med drugim delal na področju denacionalizacije, gradbenih dovoljenj in prometa s kmetijskimi zemljišči. Nato je bil nekaj manj kot pet let zaposlen na sodišču, kjer je med drugim za sodnike preučeval najzahtevnejše primere iz področja civilnega in gospodarskega prava ter pripravljal sodbe in sklepe v teh zadevah. Ve do kakšnih zapletov in sporov lahko pride pri posameznih pogodbah, zato jih pripravi tako, da so možnosti za spore čim manjše. Kvaliteta storitve je najmanj enaka kot pri odvetniku, cena pa je ugodnejša, saj kot s.p. ni vezan na odvetniško tarifo.

Kaj nudimo?

Nudimo sestavo zlasti naslednjih pogodb:

 • prodajna pogodba
 • darilna pogodba,
 • menjalna pogodbam
 • pogodba o razdelitvi solastnine,
 • pogodba o ustavitvi ali izbrisu služnosti
 • pogodba o ustanovitvi ali izbrisu stavbne pravice,
 • pogodba o ustanovitvi hipoteke.

V povezavi s sestavo pogodbe nudimo še:

 • svetovanje in pomoč pri postopku ponudbe in sprejema ponudbe pri prodaji kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč,
 • svetovanje, pomoč in po potrebi zastopanje pri postopku odobritve pravnega posla pri prometu s kmetijskimi oziroma gozdnimi zemljišči pri upravni enoti,
 • svetovanje in pomoč pri vložitvi napovedi za odmero davka.

Kakšna je cena?

Storitve nudimo po naslednjih cenah:

 • sestava darilne pogodbe za nepremičnino, vključno s svetovanjem in pomočjo pri izvedbi posla: 80,00 EUR,
 • sestava prodajne pogodbe za stanovanje, poslovni prostor ali stavbno zemljišče, vključno s svetovanjem in pomočjo pri izvedbi posla: 100,00 EUR,
 • sestava prodajne pogodbe za kmetijsko zemljišče, kmetijo ali gozd, vključno s svetovanjem in pomočjo pri izvedbi posla: od 100,00 EUR do 200,00 EUR (odvisno od vrednosti in zahtevnosti posla),
 • sestava pogodbe o ustanovitvi ali izbrisu služnosti, stavbne pravice ali hipoteke: 80,00 EUR,
 • druge pogodbe: po dogovoru.

Če je v postopku odobritve pravnega posla za promet s kmetijskim zemljiščem, kmetijo ali gozdom potrebno zastopanje v postopku ali vlaganje pripomb ali pritožb ali vložitev tožbe, je cena za te storitve stvar posebnega dogovora. 

Kakšni so drugi stroški?

Za prepis lastništva na zemljišču je treba najprej na občini pridobiti potrdilo o namenski rabi zemljišča. Za pridobitev tega potrdila je treba plačati upravno takso v znesku 22,70 EUR.

Za notarsko overitev podpisa na pogodbi je treba plačati notarsko pristojbino, ki je odvisna od cene oziroma vrednosti nepremičnine. Na primer pri vrednosti nepremičnine 20.000,00 EUR ta strošek znaša 34,16 EUR, pri vrednosti 50.000,00 EUR ta strošek znaša 45,14 EUR, pri vrednosti nepremičnine 100.000,00 EUR ta strošek znaša 73,20 EUR, pri vrednosti nepremičnine 200.000,00 EUR pa ta strošek znaša 85,40 EUR.

Pri prodajni pogodbi je treba plačati davek na promet nepremičnin, ki znaša 2 % od prodajne cene. Zavezanec za plačilo tega davka je prodajalec, lahko pa se v pogodbi določi, da ta strošek plača kupec. 

Pri darilni pogodbi je treba plačati davek na darila, ki je odvisen od vrednosti nepremičnine in od sorodstvenega razmerja med strankami pogodbe. Plačila tega davka pa je oproščen obdarjenec, ki je darovalčev potomec, zakonec, zet, snaha ali partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti. Podrobnosti si lahko ogledate na tej povezavi.

Prodajalec oziroma darovalec je lahko tudi zavezanec za plačilo dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve nepremičnin, če je vrednost nepremičnine ob odsvojitvi višja od vrednosti ob pridobitvi. Podrobnosti si lahko ogledate na tej povezavi.

Za zemljiškoknjižni predlog za vknjižbo v zemljiško knjigo vložen preko notarja se plača notarska pristojbina v znesku 45,14 EUR. Pridobitelj lahko sicer zemljiškoknjižni predlog za vknjižbo lastninske pravice v svojo korist vloži tudi osebno pri pristojnem okrajnem sodišču. V tem primeru strošek za sestavo zemljiškoknjižnega predloga odpade.

Za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo je treba plačati še sodno takso, ki je odvisna od vrednosti nepremičnine. Na primer pri vrednosti nepremičnine 20.000,00 EUR ta taksa znaša 5,00 EUR, pri vrednosti 50.000,00 EUR ta taksa znaša 60,00 EUR, pri vrednosti nepremičnine od  70.000,00 EUR do 300.000,00 EUR pa ta taksa znaša 80,00 EUR.  Sodna taksa za vpis stavbne pravice ali hipoteke znaša 50,00 EUR, za vpis služnosti pa 20,00 EUR

Za odobritev pravnega posla pri prometu s kmetijskim zemljiščem, kmetijo ali gozdom na upravni enoti je treba plačati upravno takso v znesku 22,60 EUR

Pri prodaji stavbe ali dela stavbe, ki še nima energetske izkaznice, je treba upoštevati še strošek izdelave energetske izkaznice. Obveznost pridobitve energetske izkaznice in izjeme, ko le-ta ni potrebna, določa 334. člen Energetskega zakona.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije pokličite 01-320-27-49 ali 041-867-085 ali pišite na: info@paragraphus.si.

 

Deliti je lepo!