OSEBNI STEČAJ – že za 120 EUR

Se utapljate v dolgovih in ne vidite več možnosti, da bi te dolgove lahko kdaj poravnali? V takem primeru je rešitev lahko osebni stečaj.

Osebni stečaj v bistvu predstavlja generalno izvršbo. To pomeni, da se (praviloma) vsi individualni postopki izvršb, ki so jih zoper vas vodili upniki, prekinejo oziroma ustavijo. Obiski raznih izvršiteljev se končajo. Postopek ugotavljanja in unovčenja morebitnega vašega premoženja se izvede v postopku za osebni stečaj. Popis in prodajo morebitnega premoženja izvede stečajni upravitelj. Osebni stečaj pa pod določenimi pogoji omogoča tudi pridobitev odpusta obveznosti. To pomeni, da obveznosti, ki v okviru stečajnega postopka zaradi pomanjkanja premoženja ne bodo poplačane, po koncu postopka ugasnejo in upniki od vas ne morejo več zahtevati plačila teh odpuščenih obveznosti.

Osebni stečaj se lahko začne nad fizično osebo, ki je postala insolventna.

Če se ne dokaže drugače, velja, da je dolžnik, ki je potrošnik, trajneje nelikviden in s tem insolventen:

-  če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik njegove plače, nadomestil ali drugih prejemkov, ki jih prejema redno v obdobjih, ki niso daljša od dveh mesecev, ali

-  če je nezaposlen in ne prejema nobenih drugih rednih prejemkov ter za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presega 1.000 eurov.

Osebni stečaj sam po sebi še ne pomeni, da dolžnik postane prost vseh obveznosti. Lahko pa dolžnik v postopku osebnega stečaja predlaga tudi odpust obveznosti. Namen odpusta obveznosti je poštenemu in vestnemu stečajnemu dolžniku omogočiti, da preneha tisti del njegovih obveznosti, ki jih ni zmožen izpolniti iz premoženja, ki ga ima ob začetku postopka za osebni stečaj ali ki ga lahko pridobi med postopkom osebnega stečaja do poteka preizkusnega obdobja.

Odpust obveznosti po zakonu ni dovoljen:

1.     če je bil stečajni dolžnik pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu, razen če je ta obsodba do poteka preizkusnega obdobja že izbrisana iz kazenske evidence ali če se do poteka preizkusnega obdobja izpolnijo pogoji za njen izbris na podlagi zakonske rehabilitacije, ali

2.     če je bilo o odpustu obveznosti stečajnemu dolžniku že pravnomočno odločeno v naslednjih primerih in od pravnomočnosti sklepa ali sodbe še ni preteklo deset let:

-  če so bile stečajnemu dolžniku njegove obveznosti že odpuščene,

-  če je bil predlog stečajnega dolžnika za odpust obveznosti zavrnjen, ker je dolžnik kršil svoje obveznosti ali

-  če je bil sklep o odpustu obveznosti razveljavljen.

Odpust obveznosti tudi ni dovoljen, če iz ravnanj stečajnega dolžnika v zadnjih petih letih pred uvedbo postopka za osebni stečaj ali glede na njegov premoženjski položaj izhaja, da bi bil odpust obveznosti temu stečajnemu dolžniku v nasprotju z namenom odpusta obveznosti.

Velja, če se ne dokaže drugače, da predlog za odpust obveznosti pomeni zlorabo pravice do odpusta obveznosti, v naslednjih primerih:

1.     če je stečajni dolžnik v zadnjih petih letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja ali po njegovi uvedbi dal neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke, ki jih davčni organ potrebuje za pobiranje davkov ali prispevkov, zaradi česar mu je pristojni davčni organ dodatno ali naknadno odmeril davek ali naložil plačilo prispevkov v znesku najmanj 4.000 evrov,

2.     če je stečajni dolžnik v zadnjih petih letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja z neresničnimi, nepravilnimi ali nepopolnimi podatki o svojem premoženjskem položaju v svojo korist ali v korist druge fizične ali pravne osebe pridobil posojilo, subvencijo ali pomoč iz javnih sredstev v znesku najmanj 4.000 evrov,

3.     če je stečajni dolžnik v zadnjih petih letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja prevzemal obveznosti, ki so nesorazmerne z njegovim premoženjskim položajem, ali če je razpolagal s svojim premoženjem neodplačno ali za neznatno plačilo,

4.     če je stečajni dolžnik izvedel pravno dejanje, ki ima po 271. členu tega zakona značilnost izpodbojnega pravnega dejanja in je bil v skladu z 277. členom tega zakona uveljavljen zahtevek za izpodbijanje tega pravnega dejanja, ali

5.     če lahko stečajni dolžnik glede na svoj premoženjski položaj v celoti izpolni svoje obveznosti.

Postopek odpusta obveznosti traja praviloma od dveh do pet let. Izjemoma se lahko preizkusno obdobje skraja na najmanj šest mesecev, če stečajni dolžnik nima prejemkov, ki bi ob upoštevanju izločitev ali omejitev spadali v stečajno maso, ali če je znesek teh prejemkov neznaten, in če ni izgledov, da bi bil stečajni dolžnik v naslednjih dveh letih zmožen pridobivati pomembno višje prejemke od prejemkov, ki jih prejema v času odločanja o začetku postopka odpusta obveznosti, ali pridobiti premoženje večje vrednosti.

Odpust obveznosti ne učinkuje za prednostne terjatve (npr. za preživnine, prispevke za socialno varnost) in tudi ne za terjatev iz naslova:

1.     denarne kazni ali odvzema premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, izrečenih v kazenskem postopku,

2.     v pogojni obsodbi določenega pogoja vrnitve premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, oziroma povrnitve škode, povzročene s kaznivim dejanjem,

3.     globe ali odvzema premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom, izrečenih v postopku o prekršku,

4.     odvzema premoženja nezakonitega izvora in

5.     povrnitve škode, povzročene namerno ali zaradi hude malomarnosti.

V podjetju PARAGRAPHUS, Franci Krivec s.p. za vas sestavimo predlog za osebni stečaj s predlogom za odpust obveznosti. Cena je 120 EUR, za stečaj nad samostojnim podjetnikom posameznikom pa 150 EUR. Dodaten strošek je le še overitev pri upravni enoti v višini 3 EUR.

Za sestavo predloga potrebujemo:

  • vaše osebne podatke (ime in priimek, naslov, davčna številka, EMŠO),
  • vaše kontaktne podatke (telefon ali elektronska pošta),
  • podatke in dokazila o vaših dohodkih (npr. plačilne liste, izpis prometa na bančnem računu...),
  • podatke in dokazila o vaših dolgovih (npr. pogodbe, sodbe, sklepi o izvršbi, opomini...),
  • podatke o vašem premoženju in dohodkih (nepremičnine, vrednostni papirji, naložbe, terjatve, premičnine večje vrednosti, bančni računi itd),
  • pri samostojnih podjetnikih posameznikih tudi: ločen popis podjetniškega premoženja (popis osnovnih sredstev, zalog, naložb, terjatev...), aktualni izpis odprtih postavk (dolgovi in terjatve) in aktualno bilanco stanja,
  • podatke in morebitna dokazila glede okoliščin za določitev preizkusnega obdobja (starost, zdravstveno stanje, preživninske obveznosti, razlogi za insolventnost, delovne izkušnje, zaposljivost itd.).

Po vložitvi predloga bo sodišče (običajno že v roku enega tedna) izdalo sklep o začetku postopka osebnega stečaja. S tem sklepom bo imenovalo tudi upravitelja.

Upravitelj bo opravil poizvedbe o vašem premoženju in dohodkih. Morebitno premoženje (nepremičnine, vrednostni papirji, naložbe, avtomobili, druge premičnine večje vrednosti) bo upravitelj prodal za poplačilo stroškov stečajnega postopka in poplačilo upnikov. Če prejemate dohodke, bo sodišče izdalo sklep o izterjavi stalnih denarnih prejemkov, s katerim bo izplačevalcu dohodka (npr. delodajalcu) naložilo, da tisti del dohodka, ki presega znesek, ki mora ostati dolžniku, nakazuje v dobro fiduciarnega računa upravitelja. Dolžniku mora mesečno ostati znesek  v višini 76% (bruto) minimalne plače, če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jih določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne socialne pomoči.

Znotraj postopka za osebni stečaj se izvede še postopek za odpust obveznosti. To pomeni, da sodišče s sklepom določi preizkusno obdobje (od dve do pet let, izjemoma se lahko to obdobje skrajša tudi na šest mesecev). V tem obdobju mora dolžnik, ki je zaposlen redno izpolnjevati svoje delovne obveznosti, če ni zaposlen in je sposoben za delo, pa si mora prizadevati, da si najde zaposlitev, in mora o teh svojih prizadevanjih mesečno poročati upravitelju. Po izteku preizkusnega obdobja izda sodišče sklep o odpustu obveznosti, razen če se med prizkusnim obdobjem izkaže kakšna zakonska ovira za odpust obveznosti (npr. da je dolžnik kršil svoje obveznosti v postopku).

Za dodatne informacije pokličite na telefon 01-320-27-49 ali 041-867-085 ali prišite na info@paragraphus.si.

povezava

 

Deliti je lepo!