PREDLOG ZA STEČAJ LASTNEGA PODJETJA (zaprtje podjetja) - že za 90 EUR!

Je vaše podjetje prezadolženo in ni videti rešitve? V takem primeru ste po zakonu dolžni sami predlagati stečaj lastnega podjetja. Stečaj je edina možnost za zaprtje podjetja, ki je prezadolženo oziroma insolventno. S tem se tudi rešite skrbi, nadaljnjih stroškov in potencialne velike osebne odgovornosti.

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) določa, da če družba postane insolventna, mora poslovodstvo v enem mesecu po nastanku insolventnosti nadzornemu svetu predložiti poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja. Tudi če družba nima nadzornega sveta, mora poslovodstvo (direktor) preučiti možnosti finančnega prestrukturiranja. Če poslovodstvo ugotovi, da insolventnosti ni mogoče odpraviti, mora po zakonu obvezno predlagati stečaj družbe in sicer v roku treh delovnih dni po preteku enomesečnega roka od nastanka insolventnosti (38. člen ZFPPIPP).

Če poslovodstvo (direktor) predloga za začetek stečajnega postopka ne vloži in zato tak predlog vloži kateri od upnikov, potem je poslovodstvo (torej direktor osebno) po zakonu upnikom odškodninsko odgovorno za škodo, ki so jo imeli, ker v stečajnem postopku niso dosegli polnega plačila. Pri tem velja zakonska domneva, da je imel upnik zaradi opustitve poslovodstva škodo, ki je enaka razliki med celotnim zneskom njegove terjatve in zneskom, do katerega je bila ta terjatev plačana v stečajnem postopku (42. člen ZFPPIPP).

Poslovodstvo, ki ne vloži predloga za začetek stečajnega postopka v skladu z zakonom, s tem stori prekršek, za katerega je predpisana globa od  2.000 do 10.000 EUR (prvi odstavek 489.a člena ZFPPIPP). 

Z odlašanjem s stečajem se poslovodstvo oziroma direktor izpostavlja tudi osebni odgovornosti za različne druge prekrške, na primer zaradi neobračunavanja in neplačevanja obveznih prispevkov za socialno varnost ali zaradi nepredlaganja letnih poročil AJPES.


PARAGRAPHUS, Franci Krivec s.p. za vas pripravi predlog za začetek stečajnega postopka nad vašim podjetjem že za 90 EUR! Drugih stroškov ni, saj je dolžnik, ki sam predlaga začetek stečajnega postopka, oproščen plačila predujma za začetne stroške stečajnega postopka, prav tako je oproščen plačila sodne takse!

Po vložitvi predloga sodišče običajno že v roku enega tedna izda sklep o začetku stečajnega postopka. S tem sklepom sodišče določi tudi stečajnega upravitelja. Upravitelj nato kontaktira bivšega direktorja, da se dogovorita za primopredajo poslov. Upravitelju je treba izročiti računovodsko in drugo dokumentacijo, ki se nanaša na poslovanje podjetja. 

Upravitelj ugotovi, ali ima podjetje še kaj premoženja. Če ga ima, ga upravitelj unovči (proda stvari, izterja terjatve). Pridobljena sredstva se uporabijo za kritje stroškov stečajnega postopka (npr. vračilo predujma sodišču, stroški upravitelja itd.), morebitni ostanek pa se uporabi za (delno in sorazmerno) poplačilo upnikov. Če podjetje nima več nobenega premoženja, se stečajni postopek konča po skrajšanem postopku (lahko že v roku 4 mesecev po začetku stečajnega postopka). Po končanem stečajnem postopku se podjetje izbriše iz sodnega registra.

Lastnik oziroma direktor družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) ali delniške družbe (d.d.) ne odgovarjata za dolgove podjetja in se iz tega naslova od njiju v stečajnem postopku načeloma ne zahteva nobenih plačil.  Družbenik ali direktor pa odgovarjata za morebitne svoje osebne obveznosti do (svojega) podjetja (npr. od podjetja prejeta posojila). Upravitelj lahko od bivšega direktorja zahteval tudi plačilo odškodnine, če bi se npr. izkazalo, da je s svojim ravnanjem oškodoval podjetje in posledično upnike (npr. če bi pred stečajem neodplačno odtujil premoženje iz podjetja).

Posvetovanje glede morebitnih posledic stečajnega postopka za direktorja oziroma družbenika je samostojna storitev, ki ni vključena v ceno sestave predloga za stečaj.

 

Povezava na novo spletno stran


 

 

Deliti je lepo!