denar

Dolgovi med podjetji – 40 EUR nadomestila stroškov zaradi zamude s plačilom

Poslovni partner zamuja s plačilom? Lahko mu zaračunate dodatnih 40 EUR!

Če ste gospodarski subjekt (gospodarska družba, samostojni podjetnik ali druga pravna ali fizična oseba, vpisana v Poslovni register Slovenije, ki opravlja gospodarsko dejavnost) in vam drug gospodarski subjekt dolguje plačilo  za dobavljeno blago ali opravljeno storitev in je s plačilom v zamudi, ste že zgolj na podlagi tega dejstva upravičeni, da mu zaračunate dodatnih 40 EUR kot pavšalni znesek za povrnitev stroškov izterjave. Pri tem vam ni treba dokazovati, da so vam že ali da vam sploh bodo dejansko nastali kakršnikoli stroški izterjave. Če vam kasneje dejansko nastanejo stroški izterjave (npr. sodna taksa za predlog za izvršbo) ste upravičeni tudi do povračila teh stroškov.

Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1) namreč v 14. členu določa, da če je dolžnik v zamudi, je upnik za vsako terjatev od dolžnika upravičen zahtevati plačilo nadomestila stroškov izterjave (1. odstavek 14. člena ZPreZP-1), da stroški izterjave iz prejšnjega odstavka znašajo 40 eurov (2. odstavek 14. člena ZPreZP-1), da se stroški izterjave iz prvega odstavka tega člena ne štejejo med izvršilne stroške, kot jih določa zakon, ki ureja postopek izvršbe (3. odstavek 14. člena ZPreZP-1), da pravica upnika iz prvega odstavka tega člena zastara v treh letih od dneva nastanka zamude (4. odstavek 14. člena ZPreZP-1) in da določbi prvega in drugega odstavka tega člena ne omejujeta ali izključujeta pravice do povračila preostanka stroškov, povezanih z izterjavo, ki jih je upnik upravičen zahtevati v skladu s pogodbo ali drugimi predpisi (5. odstavek 14. člena ZPreZP-1).

Določba, da se stroški izterjave iz prvega odstavka tega člena ne štejejo med izvršilne stroške, kot jih določa zakon, ki ureja postopek izvršbe (3. odstavek 14. člena ZPreZP-1) pomeni, da je treba ta znesek v predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine zahtevati kot del glavnice in ne kot del izvršilnih stroškov. To tudi pomeni, da je treba dolžniku za plačilo tega zneska izdati račun, ki bo kasneje po potrebi predstavljal verodostojno listino, ki je podlaga za izvršbo.

Čeprav vam za upravičenost do teh 40 EUR ni treba dokazovati nastanka dejanskih stroškov izterjave, pa je vseeno smiselno, da ta znesek porabite bodisi za opomin pred izvršbo bodisi za vložitev predloga za izvršbo. Opomin, ki ga dolžnik prejme od pravne pisarne, ima nedvomno močan psihološki učinek, ki bo privedel do hitrejše poravnave dolga. Če je dolžnik neplačevit, pa je zelo pomembno, da izvršbo predlagate čimprej. V izvršilnem postopku namreč velja načelo vrstnega reda, kar pomeni, da ima pri poplačilu iz dolžnikovega premoženja zgodnejši sklep o izvršbi v celoti prednost pred kasnejšim.

Franci Krivec, univ. dipl. prav.

PARAGRAPHUS

PRAVNO SVETOVANJE § PRAVNA POMOČ § PRAVNE STORITVE

Deliti je lepo!